Privacyverklaring

IBEXAdvies, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

P.C.J.M. van Balen is de Functionaris Gegevensbescherming van IBEXAdvies Hij is te bereiken via p.vanbalen@ibexadvies.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

IBEXAdvies verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken ;

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld het formulier op deze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

IBEXAdvies kan de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

 • Gezondheid;
 • Biometrische gegevens;
 • Gegevens over blootstellingen aan voor de gezondheid schadelijke of gevaarlijke stoffen.

Het doel en de grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

IBEXAdvies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

IBEXAdvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IBEXAdvies) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

IBEXAdvies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: Bewaartermijn is 2 jaar na afronding project – om contact op te kunnen nemen naar aanleiding van vervolgvragen;
 • Adres: Bewaartermijn 2 jaar – om diensten te kunnen leveren naar aanleiding van vervolgvragen;
 • Gezondheid: Bewaartermijn 1 maand na afronding van het project – om vragen te kunnen beantwoorden;
 • Biometrische gegevens: Bewaartermijn 1 maand na afronding van het project – om vragen te kunnen beantwoorden;
 • Gegevens over blootstellingen aan voor de gezondheid schadelijke of gevaarlijke stoffen: Bewaartermijn 1 maand na afronding van het project – om vragen te kunnen beantwoorden.

Delen van persoonsgegevens met derden

IBEXAdvies verstrekt uitsluitend én alleen als dit nodig is persoonsgegevens aan derden voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IBEXAdvies gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IBEXAdvies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ibexadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IBEXAdvies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

IBEXAdvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ibexadvies.nl.